m̵ẹ̵ ̵b̵ỉ̵m̵ ̵s̵ữ̵a̵2̵

T̼ô̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

Trọng Nha Chong, ̼ toi Rat Kinh Trọng moi nguoi, ̼ NGOÀI Trứ Bo Chong ̼t̼ô̼i̼.̼ toi actually SO HAI voi tinh ̼”de” ̼ Của Bộ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ Nghi đen Bo Chong MA TOI SO đen MUC Trâm ̼c̼ả̼m̼.̼ Neu as in 2 Nam Đầu, ̼ làm TOI cON Tre nEN Hòn nhiên, ̼ Khong để ý toi CAC Củ Chi, ̼ Anh mat cua Bo ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ Nhung After that, ̼ toi Cang Luc Cang Thầy RO tinh de cua Bo Chong. ̼

B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ằ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼s̼ẵ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ố̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼é̼ Tiếng Việt

N̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼a̼u̼ ̼m̼a̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ú̼,̼ ̼k̼ẻ̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ó̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ú̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ằ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ú̼.̼̼ T̼ô̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼y̼o̼g̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼m̼ê̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ù̼ ̼l̼ù̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼B̼i̼ế̼t̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ả̼ ̼l̼ơ̼i̼:̼ ̼”Người con sắp đẹp lại như trước Roi ̼đ̼ó̼.̼ Côn khai thác chúng CAC Đông Tác Phan EO Chợ Thôn VA nguc Không Hòn SE Rat Quyen ru” ̼.

M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ắ̼t̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼S̼a̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼?̼”̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼r̼á̼o̼ ̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼á̼p̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼ấ̼m̼ ̼ứ̼c̼.̼̼ L̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ô̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼ó̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼l̼ó̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼̼ H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ả̼ ̼l̼ơ̼i̼:̼ ̼”̼S̼o̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ậ̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼r̼ũ̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼,̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼b̼ó̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼”̼,̼ ̼”̼C̼h̼â̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼t̼h̼o̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ó̼”̼…̼

.

Only TOI VA BO Chong Gap nhau thị mới occurs những chuyện thế này, ̼ NEN Chí Toi la Am UC because AI ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ Cơ Lân toi te nhi tam su voi chong: ̼ ̼”Dạo này Bo cu Bi lam sao AY, ̼ cu nhin em cham cham VAO NHUNG cho nhay cam ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ em cam Thầy mat tu nhien lam”. Chong toi Khong nhung chia se, ̼ Côn Mang Toi la Suy nghĩ Võ Văn, ̼ đen Tai Bố Mẹ Thị Số lượng̼ ̼”Tha de” ̼ Ma Am UC Chiu properly mot minh đen MUC Trâm ̼c̼ả̼m̼.̼ toi phai lam gi Đệ tử Bảo Vệ Minh truoc mat anh họ thuong va hanh vi fixed Đồng Chàm Của Bộ Chong? ̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *