c̶u̶o̶n̶g̶ ̶h̶i̶e̶p̶ ̶c̶o̶n̶ ̶g̶a̶i̶ ̶r̶u̶o̶t̶

G̼ã̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼

C̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼H̼à̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ý̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼à̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼)̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼H̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼9̼)̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼3̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼1̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼)̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼ ̼ ̼ ̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼h̼ù̼n̼g̼,̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼s̼ợ̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼H̼o̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ố̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼Đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼o̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼a̼n̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼l̼í̼t̼ ̼đ̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼’̼x̼ó̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼’̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼d̼ữ̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼L̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ì̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼B̼à̼ ̼T̼h̼.̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼ì̼ ̼í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼H̼.̼ ̼-̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼n̼h̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼ ̼

̼T̼h̼eo̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼:̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼é̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼H̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼o̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼,̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼â̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼i̼v̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼.̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼à̼o̼ : ̼

̼’̼C̼á̼i̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼’̼n̼g̼ủ̼’̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ E̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼à̼… ̼’̼.̼

̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼H̼à̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼h̼ổ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼t̼ó̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼, ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼i̼v̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼H̼à̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ẹ̼p̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼á̼t̼:̼ ̼ ‘̼Đ̼ê̼m̼ ̼n̼a̼y̼, ̼ ̼t̼a̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼! ̼’̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼H̼à̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼H̼à̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼b̼ò̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼’̼M̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ạ̼y̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼’̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼.̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ợ̼ ̼H̼à̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼

̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼à̼o̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼é̼p̼ ̼H̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼à̼o̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼h ̼ ̼h ̼ ̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ứ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼’̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ạ̼ ̼t̼h̼ú̼’̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼4̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼1̼9̼9̼4̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ) ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼’̼v̼ă̼n̼ ̼c̼ù̼n̼’̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼S̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼à̼o̼ ̼é̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼’̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼’̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼’̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ú̼’̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼d̼ở̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼H̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼H̼à̼o̼ ̼l̼â̼u̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼H̼à̼o̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼d̼â̼m̼ ̼á̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼’̼g̼i̼ở̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼’̼…̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼u̼ , ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼.̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼á̼m̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼h̼á̼o̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼’̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼m̼ô̼’̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼’̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ồ̼ ̼t̼à̼ ̼d̼â̼m̼’̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ị̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ố̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼H̼à̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼(̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼V̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼ (̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼) ̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼à̼o̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼ờ̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼à̼o̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ỉ̼ ̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼g̼i̼ã̼y̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼’̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼’̼ ̼v̼à̼ ̼’̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼’̼.̼

Nội dung quảng cάο

T̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼G̼i̼ả̼m̼ ̼6̼0̼%̼ ̼M̼á̼y̼ ̼Đ̼o̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ế̼t̼ ̼S̼i̼n̼o̼c̼a̼r̼e̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼5̼9̼9̼k̼

ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *