xᴏᴛ xᴀ ʙᴇ ᴛʀᴀɪ 14 ᴛᴜᴏɪ1

(̼ɴ̼ʟ̼ᴆ̼ᴏ̼)̼ ̼–̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼x̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ᴠ̼ɪ̼ᴅ̼-̼1̼9̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼x̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼x̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼.̼
̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ ̼(̼ᴛ̼ᴘ̼ ̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼)̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼.̼ʟ̼.̼ɴ̼.̼ᴘ̼ ̼(̼1̼4̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̣̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ɪ̼)̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼x̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼.̼

̼x̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ᴠ̼ɪ̼ᴅ̼-̼1̼9̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼-̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼1̼.̼
̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉.̼ ̼(̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼:̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼)̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴘ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴇ̣̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼.̼

̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼x̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼3̼0̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ɴ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂́ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃.̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ʏ̼́,̼ ̼x̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ᴠ̼ɪ̼ᴅ̼-̼1̼9̼.̼

ᴄ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼
̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼(̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼)̼

̼ᴄ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴛ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼2̼0̼0̼7̼.̼ ̼
̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉:̼ ̼9̼/̼4̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼0̼1̼,̼ ̼ᴋ̼ᴘ̼ ̼0̼1̼,̼ ̼ᴘ̼.̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ɪ̼

̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀.̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ᴠ̼ɪ̼ᴅ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼x̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴜ̣̼ᴘ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ɪ̼ɪ̼ ̼1̼0̼%̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɪ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́!̼ ̼

̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼0̼8̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼0̼8̼/̼0̼2̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼.̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼

̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼́ ̼ᴍ̼ᴛ̼ǫ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼́ᴘ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼.̼.̼.̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼,̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴀ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼.ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼.̼!̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼s̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼(̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼-̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼)̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼

ʙ̼ᴇ̼́ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ᴏ̼̂ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼:̼

̼–̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼(̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼)̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼.̼
̼–̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼s̼ᴀ̼̆̃ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼

̼–̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼.̼
̼–̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼2̼4̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼2̼–̼3̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴋ̼ɪ̼́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼.̼

̼–̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̃ ̼ʙ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼(̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼)̼.̼
̼–̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼s̼ᴏ̛̼̉ ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̉ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼s̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̀ᴍ̼ ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼.̼
̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼,̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂ɪ̼:̼

̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼,̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼:̼

̼–̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ᴘ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼1̼5̼ ̼–̼ ̼2̼0̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼.̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̀ ̼ɴ̼ᴇ̼̂̀,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ᴍ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼s̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ ̼(̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼)̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉.̼

̼–̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴇ̼́ᴘ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂̀.̼
̼–̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɢ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼.̼
̼–̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴜ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼.̼

̼–̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̣̼,̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼s̼ᴏ̛̼̉ ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼
̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ʏ̼
̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼,̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉.̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼.̼

̼1̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̀ɴ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼.̼

̼2̼.̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ʟ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴅ̼ᴇ̼̂̃ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼.̼

̼3̼.̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼.̼ ̼ᴅ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼,̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́,̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́.̼
̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ʏ̼́:̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ʀ̼ᴀ̼.̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴅ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼.̼

̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼̀,̼…̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ʏ̼́ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉,̼ ̼s̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼,̼…̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̛̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼́ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼.̼

̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼x̼ᴏ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴀ̼̆ɴ̼,̼ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉.̼
̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼,̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀?̼

̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼:̼ ̼ᴀ̼x̼ɪ̼́ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂ɪ̼…̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼(̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼)̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂ᴍ̼,̼ ̼x̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̛̼́ᴍ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̀ ̼ɴ̼ᴇ̼̂̀,̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼x̼ᴏ̼̂́ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼s̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼s̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀,̼ ̼ᴀ̼ᴏ̼,̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼…̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼s̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼s̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴛ̼,̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼

̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼

̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴜ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴆ̼ᴏ̼̉ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼.̼

̼1̼.̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼2̼0̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼s̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼x̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́.̼
̼2̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʀ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̃,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼.̼
̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼s̼ᴏ̛̼̉ ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼.̼
̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̃ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼

̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼:̼

̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼2̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴍ̼:̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼(̼1̼0̼0̼0̼ᴠ̼)̼.̼ ̼s̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼.̼

̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɢ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼x̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼

̼1̼.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼
̼2̼.̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼1̼0̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼.̼
̼3̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ʟ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼,̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́.̼
̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ʏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼
̼·̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼.̼

̼·̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼.̼

̼·̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼.̼

̼·̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼.̼

̼·̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼.̼

̼·̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̣̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼s̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼́ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼…̼

̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼

̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼.̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼.̼

̼1̼.̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ʀ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴛ̼.̼

̼2̼.̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̉ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ʟ̼ᴀ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼.̼

̼3̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼x̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼4̼8̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼.̼

̼4̼.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼s̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃.̼

̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ʏ̼́:̼

̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼.̼

̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼

̼·̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼;̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼.̼

̼·̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉.̼

̼·̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼.̼

̼·̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴜ̼̃ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̃ ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼

̼·̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼:̼
̼·̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼9̼:̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼9̼%̼,̼ ̼1̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼9̼%̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼1̼8̼%̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼1̼8̼%̼,̼ ̼1̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼1̼8̼%̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼1̼%̼.̼
̼·̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ̼(̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼)̼:̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼1̼%̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼1̼,̼2̼5̼%̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́.̼
̼·̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼1̼,̼ ̼3̼,̼ ̼6̼,̼ ̼9̼,̼ ̼1̼8̼:̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼1̼%̼:̼ ̼ɢ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼(̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼)̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉,̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼–̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼;̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼3̼%̼:̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼(̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼)̼;̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼6̼%̼:̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼2̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼;̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼9̼%̼:̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼;̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼1̼8̼%̼:̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼–̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼–̼ ̼ʙ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼.̼

̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ʏ̼́:̼

̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴘ̼ᴀ̼ʀ̼ᴀ̼ᴄ̼ᴇ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴍ̼ᴏ̼ʟ̼ ̼(̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ᴘ̼ᴀ̼ᴄ̼ᴏ̼ʟ̼ ̼1̼5̼0̼ᴍ̼ɢ̼,̼ ̼2̼5̼0̼ᴍ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴇ̼ғ̼ғ̼ᴇ̼ʀ̼ᴀ̼ʟ̼ɢ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼1̼5̼0̼ᴍ̼ɢ̼,̼ ̼2̼5̼0̼ᴍ̼ɢ̼)̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼1̼0̼-̼1̼5̼ᴍ̼ɢ̼/̼ᴋ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼.̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼.̼

̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉.̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼.̼

̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼,̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ ̼…̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ᴄ̼.̼/̼.̼​̼15

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *