ᴍᴇ ʀᴜᴏᴛ1

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼.̼ậ̼.̼n̼ ̼đ̼.̼ò̼.̼n̼ ̼r̼.̼o̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼.̼ụ̼.̼c̼ ̼h̼.̼ì̼.̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼“̼n̼h̼.̼ẫ̼.̼n̼ ̼t̼.̼â̼. ̼m̼”̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼b̼.̼ắ̼.̼t̼ ̼e̼m̼ ̼l̼.̼i̼.̼ế̼.̼m̼ ̼b̼.̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼.̼ô̼.̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼.̼i̼.̼ế̼m̼ ̼N̼ề̼n

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼,̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ỵ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼.̼ó̼.̼i̼ ̼g̼.̼ô̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼.̼ổ̼,̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼.̼ậ̼.̼n̼ ̼“̼t̼h̼.̼ừ̼a̼ ̼s̼.̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼”̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼.̼ậ̼.̼n̼ ̼đ̼.̼ò̼n̼ ̼r̼o̼i̼ ̼g̼h̼.̼ê̼ ̼g̼.̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼B̼à̼ ̼M̼ỵ̼ ̼t̼r̼.̼ú̼.̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ứa̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼B̼ă̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼I̼a̼ ̼G̼r̼a̼i̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼.̼ẫ̼n̼ ̼n̼.̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỵ̼, ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼.â̼m̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼.̼p̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼.̼a̼n̼.̼̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼.̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼/̼5̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ỵ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼.̼ơ̼i̼ ̼m̼.̼ệ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼o̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ỵ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼.̼â̼y̼ ̼t̼h̼.̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼.̼ó̼i̼ ̼g̼.̼ô̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼.̼ổ̼ ̼l̼.̼ô̼.̼i̼ ̼x̼.̼ề̼n̼h̼ ̼x̼.̼ệ̼.̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼t̼. ̼ớ̼i̼ ̼t̼.̼ấ̼.̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼r̼.̼ậ̼n̼ ̼đ̼.̼ò̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼.̼â̼y̼ ̼k̼.̼é̼.̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼.̼a̼i̼ ̼t̼h̼.̼u̼ố̼c̼ ̼T̼r̼.̼ừ̼ ̼s̼.̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼.̼̼ò̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼.̼â̼y̼ ̼k̼.̼é̼.̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼.̼a̼i̼ ̼t̼h̼.̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼.̼ừ̼ ̼s̼.̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼.̼̼ò̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼.̼â̼y̼ ̼k̼.̼é̼.̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼.̼a̼i̼ ̼t̼h̼.̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼.̼ừ̼ ̼s̼.̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼.̼

ảnh minh họa

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼.̼ấ̼t̼ ̼t̼.̼ả̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼.̼ù̼n̼g̼ ̼s̼.̼ụ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ,̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼.̼ặ̼n̼ ̼n̼g̼.̼ụ̼p̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼.̼ẫ̼.̼n̼ ̼t̼.̼â̼.̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼“̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ạ̼i̼”̼ .̼

̼M̼ã̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼5̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼.̼i̼ế̼p̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼c̼h̼.̼a̼i̼ ̼t̼h̼.̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼.̼ừ̼ ̼s̼.̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼.̼é̼o̼.̼̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼ấ̼m̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ỵ̼ ̼b̼.̼ứ̼c̼ ̼x̼.̼ú̼c̼:̼ ̼“̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ỵ̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼.̼à̼n̼ ̼n̼h̼.̼ẫ̼n̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼.a̼n̼ ̼n̼g̼.ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ỵ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼.̼ộ̼c̼ ̼á̼.̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼.̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼B̼ă̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ ̼“̼b̼.̼ạ̼o̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼.̼ẻ̼ ̼e̼.̼m̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỵ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼B̼ă̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼u̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼.̼ố̼ ̼c̼.̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỵ̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼đ̼ .̼á̼.̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼.̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼…̼”̼.

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼5̼-̼5̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼I̼a̼ ̼G̼r̼a̼i̼.̼ ̼Ở̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼7̼ ̼m̼à̼ ̼n̼o̼m̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ó̼ ̼ố̼.̼m̼ ̼y̼.̼ế̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼.̼ậ̼n̼ ̼đ̼.̼ò̼n̼ ̼r̼.̼o̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼.̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼.̼ả̼y̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼.

C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼.ệ̼n̼h̼ ̼v̼.i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼̼B̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼.̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼.̼ổ̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼.̼ế̼.̼t̼ ̼b̼.̼ầ̼.̼m̼ ̼t̼.̼í̼.̼m̼ ̼d̼o̼ ̼d̼.̼â̼.̼y̼ ̼t̼h̼.̼ừ̼. ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼.̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼ị̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼.̼ế̼.̼t̼ ̼t̼h̼.̼â̼m̼ ̼t̼.̼í̼.̼m̼.̼ ̼B̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼s̼.̼ư̼.̼n̼g̼ ̼v̼.̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼t̼.̼í̼ .̼M̼ ̼t̼.̼á̼.̼i̼, ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼.̼ế̼t̼ ̼t̼.̼í̼c̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼.̼ậ̼.̼n̼ ̼đ̼.̼ò̼.̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼2̼7̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ỵ̼ ̼q̼.̼u̼.̼ậ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼.â̼y̼ ̼đ̼.i̼ệ̼n̼.̼̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼r̼.̼ậ̼.̼n̼ ̼đ̼.̼ò̼.̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼s̼.̼ư̼.̼n̼g̼ ̼v̼.̼ù̼ ,̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ê̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼ ̼D̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼.̼ă̼n̼g̼ ̼b̼.̼ó̼ ̼k̼.̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼.̼à̼.̼n̼h̼ ̼t̼.̼ậ̼.̼t̼ ̼v̼.̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼̼Ậ̼.̼t̼ ̼v̼.̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼̼Ậ̼.̼t̼ ̼v̼.̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼.̼ậ̼.̼n̼ ̼đ̼.̼ò̼.̼n̼ ̼r̼.̼o̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼.̼ụ̼.̼c̼ ̼h̼.̼ì̼.̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼“̼n̼h̼.̼ẫ̼.̼n̼ ̼t̼.̼â̼. ̼m̼”̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼b̼.̼ắ̼.̼t̼ ̼e̼m̼ ̼l̼.̼i̼ế̼m̼ ̼b̼.̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼t̼h̼.̼ứ̼.̼c̼ ̼ă̼.̼n̼ ̼n̼.̼ô̼.̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼.̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼ .̼i̼.̼ế̼.̼m̼ ̼n̼.̼ề̼n̼ ̼n̼h̼.̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼l̼.̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼b̼á̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ý̼ ̼b̼à̼.̼̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼.̼ậ̼.̼n̼ ̼đ̼ .̼Ò̼n̼ ̼r̼.̼o̼i̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼.̼a̼.̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼.̼ậ̼.̼n̼…̼̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼-̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼I̼a̼ ̼G̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼.̼ứ̼c̼ ̼x̼.̼ú̼c̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼I̼a̼ ̼G̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼B̼ă̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỵ̼.̼ ̼̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼I̼a̼ ̼G̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼B̼ă̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼và̼ vệ̼̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼I̼a̼ ̼G̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼B̼ă̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼và̼ vệ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ỵ̼ ̼r̼ơ̼m̼ ̼r̼ớ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼“̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼l̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼.̼i̼”̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ỵ̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼“̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼b̼ữ̼a̼”̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼.̼ô̼i̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ầ̼ ̼t̼h̼ú̼… ̼ ”̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼B̼ă̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỵ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼t̼r̼.̼ẻ̼ ̼e̼.̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼I̼a̼ ̼G̼r̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼V̼à̼ ̼x̼.̼ử̼ ̼l̼.̼ý̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *