ᴄᴏɴ ᴅᴀᴜ xɪɴ ʙᴏ1

ɴɢᴀ̀ʏ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ʟᴀ̂́ʏ ʙɪ̀ɴʜ, ʏᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̃ xᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ ʀᴏ̃ ᴍɪ̀ɴʜ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̀ɴ ʜᴀ̣. ʏᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴏ̉, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ʙᴜ̛ᴏ̛ɴ ᴛʀᴀ̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ.

ᴠᴜ̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴʜᴀ̉ʏ ʟᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̉: ʙᴏ̉ ʟᴀ̣ɪ 2 ᴄᴏɴ ɴʜᴏ̉ – ᴛɪɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴀɴ ɴɪɴʜ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣
ᴀ̉ɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ
ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ sᴏ̛́ᴍ ɴᴇ̂ɴ ʏᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ᴏ ᴠᴀ́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴀ̆̉ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ɴɢᴀ̆́ᴍ ᴠɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴠᴏ̂ sᴏ̂́ ᴋᴇ̉ ᴆᴇ̂̉ ʏ́, ᴛᴀ́ɴ ᴛɪ̉ɴʜ ʏᴇ̂́ɴ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋᴇ̉ ɢɪᴀ̀ᴜ ᴄᴏ́, ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴏ̂́ᴛ. ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ ʏᴇ̂́ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ʙɪ̀ɴʜ, ᴛʀᴀᴏ ᴛʜᴀ̂ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪ̀ɴʜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢᴏ̛̃ ɴɢᴀ̀ɴɢ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴀ̆́ɴɢ ʏᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ ᴅᴀ̣ɪ. ʙᴏ̛̉ɪ ɴʜᴀ̀ ʙɪ̀ɴʜ ɴɢʜᴇ̀ᴏ, ɴɢʜᴇ̀ᴏ ʟᴀ̆́ᴍ. ᴍᴇ̣ ᴍᴀ̂́ᴛ sᴏ̛́ᴍ, ʙᴏ̂́ ʙɪ̀ɴʜ ᴏ̛̉ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴜᴏ̂ɪ ʙɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴ ʟᴏ̛́ɴ. ʙɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ, sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴛʜᴀ̂́ᴜ ᴆᴀ́ᴏ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ᴛᴀ̂́ᴍ ʟᴏ̀ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ʜᴀ̣̂ᴜ, ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴏ̨ᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ɴᴇ̂ɴ ʏᴇ̂́ɴ ᴛɪɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ʟᴀ̂́ʏ ʙɪ̀ɴʜ, ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ʏᴇ̂́ɴ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ.

– ʟᴀ̂́ʏ ᴀɴʜ, ᴇᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sᴏ̛̣ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂̉ ʜᴀʏ sᴀᴏ? – ʙɪ̀ɴʜ ɴɢᴀ̣̂ᴘ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ʜᴏ̉ɪ ʏᴇ̂́ɴ

– ᴇᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sᴏ̛̣ ᴋʜᴏ̂̉, ᴇᴍ ᴄʜɪ̉ sᴏ̛̣ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴇᴍ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴀᴍ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴇᴍ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ! – ʏᴇ̂́ɴ ɴᴀ̆́ᴍ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀʏ ʙɪ̀ɴʜ

ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʜɪᴇ̂̀ɴ, ʙᴏ̂́ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴀʏ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴛ, ᴋʜᴏ́ ᴛɪ́ɴʜ, ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴍᴀ̆́ɴɢ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ
ᴀ̉ɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ
ᴄᴀ̂ᴜ ɴᴏ́ɪ ᴀ̂́ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ʏᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̣ ᴛʜᴇ̂̀ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴏ̀ɴɢ ʀᴀ̆̀ɴɢ sᴇ̃ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴛʀᴏ̣ɴ ᴆᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴇ̂̉ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴄʜᴏ ʏᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ʟᴀ̀ᴍ ʏᴇ̂́ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʀᴏ̛ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ.

ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ʏᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̃ ᴛʀᴀ̉ɪ ᴏ̨ᴜᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴇ̂ᴍ ᴆᴇ̂̀ᴍ. ʙᴏ̂́ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʏᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ ᴅᴇ̂̃ ᴛɪ́ɴʜ, ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̂ɴ ʜᴀ̣̂ᴜ, ʜɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ɴʜ. ᴄᴜ̛́ ʀᴀ̉ɴʜ ʀᴀ ʟᴀ̀ ɢɪᴜ́ᴘ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʏᴇ̂́ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. ᴄᴏ̛ᴍ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴏ̨ᴜᴇ́ᴛ ɴʜᴀ̀, ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ɴᴇ̂̀ ʜᴀ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪ̀ ᴄᴀ̉. ᴄᴏ̀ɴ ʙɪ̀ɴʜ, ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ʏᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́. ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ɴʜᴏ̉ ᴛᴜʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴆᴜ̉ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ɴɢʜɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʀᴏ̣̂ɴ ʀᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ. ᴄᴏ̀ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴀ̂́ᴛ, ʏᴇ̂́ɴ ᴛɪɴ, ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ sᴜ̛́ᴄ ᴛʜɪ̀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛́ ɢɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴇ̃ ᴄᴏ́.

ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴀ̃ɴ ʜᴏ̛ɴ ᴋʜɪ ʏᴇ̂́ɴ sɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴋʜᴀ́ᴜ ᴋʜɪ̉ɴʜ. ᴄᴜ̛́ ɴɢʜɪ̃ sᴇ̃ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ɴʜᴏ̉ ᴀ̂́ʏ sᴇ̃ ʟᴜᴏ̂ɴ ʙᴇ̂ɴ ɴʜᴀᴜ ᴍᴀ̃ɪ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ ɴɢᴏ̛̀ ᴆᴀ̂ᴜ…

ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̉ᴏ ʟᴏ̣̂ɴ ᴠɪ̀ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ʙᴏ̂́ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ-ɴᴀ̀ɴɢ ᴅᴀ̂ᴜ.
ᴀ̉ɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ
ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʀᴏ̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̀ɴʜ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ. ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴜ̛́ ɢɪ̀ ʙᴀ́ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ʏᴇ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ́ɴ ʜᴇ̂́ᴛ ᴆɪ ᴆᴇ̂̉ ʟᴏ ᴄʜᴏ ʙɪ̀ɴʜ. ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴏ̛ɪ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴠᴀʏ ᴍᴜ̛ᴏ̛̣ɴ ʏᴇ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̉ ᴏ̨ᴜᴀ ᴄᴀ̉. ɢɪᴏ̛̀ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ sᴜ̛́ᴄ ᴄʜɪ ᴛʀᴀ̉ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴀɪ ᴅᴀ́ᴍ ᴄʜᴏ ᴠᴀʏ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̉, ʜᴏ̣ ᴄᴏ̀ɴ ᴅᴏ̂̀ɴ ᴅᴀ̣̂ᴘ ᴆᴏ̀ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ɴᴏ̛̣ ᴄᴜ̃. ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴀ̂́ʏ, ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴᴏ́ɪ sᴇ̃ ᴛʀᴀ̉ ʙɪ̀ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ɴᴜ̛̃ᴀ. ʀᴜ́ᴛ ᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴏ̛̉ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙɪ̀ɴʜ ᴠɪ̃ɴʜ ᴠɪᴇ̂̃ɴ ʀᴏ̛̀ɪ xᴀ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ʏᴇ̂́ɴ. ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴀ̂́ʏ, ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴀɪ ᴄᴀ̂̀ᴍ ɴᴏ̂̉ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ. ʙɪ̀ɴʜ ʀᴀ ᴆɪ ᴍᴀ̀ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʀᴀ̆ɴ ᴛʀᴏ̂́ɪ ᴄʜᴏ ʏᴇ̂́ɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪ̀.

ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ɴʜᴀ̀ ʏᴇ̂́ɴ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴛᴀɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴏ̨ᴜᴀ́ ᴍᴜ̛́ᴄ. ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴜ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴍᴜᴀ ɴᴏ̂̉ɪ ʟᴀ̂́ʏ 1 ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴏ̨ᴜᴀɴ ᴛᴀ̀ɪ ᴄʜᴏ ʙɪ̀ɴʜ. ʙɪ̀ɴʜ ᴍᴀɴɢ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀, ʏᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢᴀ̣ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴆᴀ̆́ᴘ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴏ ʙɪ̀ɴʜ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴠᴀ̣ʏ, ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ɴᴏ̛ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴠᴀʏ ᴍᴜ̛ᴏ̛̣ɴ, ᴄᴀ̂̀ᴜ xɪɴ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. ʟᴜ́ᴄ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜɪ̀ ʏᴇ̂́ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴏ́ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴆᴀᴜ ᴆᴏ̛́ɴ ʜᴏ̛ɴ:

– ᴅɪ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴜ́ᴄ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴏɴ ɢᴀ̣ᴛ ᴆᴀᴜ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴆᴇ̂̉ ɴᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣ᴀ. ᴆᴀ̂ʏ, ɴᴏ́ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴅɪ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴏ́ ʜᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴀ̂ʏ ʀᴏ̂̀ɪ. ʙᴏ̂́ ᴍᴏɴɢ ᴄᴏɴ ʜᴀ̃ʏ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴅɪ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴏ́. ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʟᴏ̀ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴄᴏɴ ʀᴀ ᴆɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏɴ ᴀ̣. ʙᴏ̂́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴋʜᴏ̂̉ ᴄᴏɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴜ̛̃ᴀ. ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ɴᴏ̛̣ ᴄᴏɴ ᴏ̨ᴜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ. ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ɴᴏ́ ᴍᴀ̂́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏɴ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ ᴘʜɪ́ᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ʙᴏ̂́ ᴛᴜ̛̣ ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.

ᴄʜᴀ́ɴ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɢɪᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ, ᴛᴏ̂ɪ ᴛɪ̀ᴍ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ʙᴇ̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ ᴄᴀ ɢɪᴀɴɢ ʜᴏ̂̀ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ – ᴇᴠᴀ ᴛᴀ́ᴍ
ᴀ̉ɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ
– ᴋʜᴏ̂ɴɢ, ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. ʙᴏ̂́ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴇ́ᴘ ᴄᴏɴ ʙᴏ̂́ ᴏ̛ɪ! – ʏᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏ́ᴄ, ᴛʜᴀ̉ᴍ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̆́ᴍ

ʙᴏ̂́ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʏᴇ̂́ɴ ᴏ̨ᴜʏ̀ xᴜᴏ̂́ɴɢ, ᴄᴀ̂̀ᴜ xɪɴ ʏᴇ̂́ɴ ʜᴀ̃ʏ ɢɪᴜ́ᴘ ᴏ̂ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴀ̂ᴍ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙɪ̀ɴʜ. ɴʜᴜ̛ɴɢ ʏᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ sᴀᴏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴏ́ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ:

– xɪɴ ʙᴏ̂́ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴀ̆́ᴘ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴏ̛̉ ᴋɪᴀ. ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴏ̉ ᴆɪ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. ʜᴀ̃ʏ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ, ᴛʜᴀʏ ᴀɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ʙᴏ̂́, ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴏ́ɪ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ! ʙᴏ̂́ ᴏ̛ɪ, ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴀ, ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴇ̣, ʙᴏ̂́ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴛʜɪ̣ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ. ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ. ʙᴏ̂́ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴆᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴏɴ ᴆɪ, ᴛᴏ̣̂ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴄᴏɴ ʟᴀ̆́ᴍ.

ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴀ̂́ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴏ̀ɴɢ sᴀ̆́ᴛ ᴆᴀ́ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʀᴏ̛ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ. ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴄᴀ̉ᴍ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ɴᴀ̀ʏ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ᴄʜᴜ̉ ɴᴏ̛̣ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʟᴜ́ᴄ ᴆᴏ́ ᴆᴀ̃ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ xᴏ́ᴀ ɴᴏ̛̣ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂́ɴ, ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴇ̂̉ ʟᴏ ᴄʜᴏ̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ʙɪ̀ɴʜ ɴᴜ̛̃ᴀ. ʙᴏ̂́ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʏᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜᴏ̂̉ɪ ʏᴇ̂́ɴ ᴆɪ ɴᴜ̛̃ᴀ. ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴏ̛̀ɪ, ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ʙɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ʙɪ̣ ᴛᴀ̂́ᴍ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ʏᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̉ᴍ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ. ɢᴀ̣ᴛ ᴆɪ ɴᴏ̂̃ɪ ᴆᴀᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ, ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʏᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴍᴇ̃ ʜᴏ̛ɴ ᴀɪ ʜᴇ̂́ᴛ ᴠɪ̀ ʏᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴍᴀ̀ ʏᴇ̂́ɴ ᴆᴀɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̉ ʙɪ̀ɴʜ, ɢᴀ́ɴʜ ᴠᴀ́ᴄ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʙɪ̀ɴʜ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *